Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Με βάση το νέο νόμο (ΦΕΚ Β’1163/18-06-15), για τη χορήγηση πινακίδων χρειάζεται πιστοποίηση και έγκριση τύπου, καθώς και πιστοποίηση ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η εταιρεία μας, πιστοποιημένη στο πρότυπο του ISO 9001: 2008, σας καλύπτει απόλυτα ως προς το νόμο αυτό, δίνοντας έγκριση τύπου σε κάθε τοποθέτηση ή μετατροπή hook lift (γάντζων). Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη και τεκμηρίωση του ειδικού φακέλου, με τη σχεδίαση, τη διασφάλιση της ανυψωτικής ικανότητας του hook lift, καθώς και την πιστοποίηση της ηλεκτροσυγκόλλησης.

Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκόλλησης

Έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης και πιστοποίηση καταλληλότητας συγκολλητών

Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών,η διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αξιολογηθεί με τη διενέργεια σειράς δοκιμών/ ελέγχων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16514.

Η ικανότητα του συγκολλητή να εκτελεί εργασία συγκόλλησης σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία,βεβαιώνεται μέσω της πιστοποίησης καταλληλότητας συγκολλητή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ελέγχων και δοκιμών που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 287.

Διαδικασία Πιστοποίησης:
Καταγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί ηλεκτροσυγκολλητής της εταιρείας για τη συγκόλληση μιας κατασκευής (π.χ. συγκόλληση χαλυβδοελασμάτων ορισμένων παχών με επενδυμένο ηλεκτρόδιο ή TIG). Έτσι διαμορφώνεται μια προδιαγραφή συγκόλλησης (Welding Procedure Specification - WPS), με συγκεκριμένες παραμέτρους(είδος/ ποιότητα/ διαστάσεις υλικών, είδος/ θέση συγκόλλησης, παράμετροι ρεύματος V/A κ.α.). Την προδιαγραφή συγκόλλησης καλείται να πιστοποιήσει ο διαπιστευμένος φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 15614-1.

Για την πιστοποίηση απαιτείται η δημιουργία δοκιμίου συγκόλλησης διαστάσεων που ορίζει το ανώτερο πρότυπο. Η συγκόλληση του δοκιμίου γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή (WPS), παρουσία επιθεωρητή του Διαπιστευμένου Φορέα και αποστέλλεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για την διεξαγωγή δοκιμών που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ ISO 15614-1.

Σε περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης διαδικασίας συγκόλλησης σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο.

Η πιστοποίηση ικανότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με εγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 287-1:2004.

Ο ηλεκτροσυγκολλητής εκτελεί επί κατάλληλου δοκιμίου εργασία συγκόλλησης σύμφωνα με την πιστοποιημένη διαδικασία παρουσία επιθεωρητή του Διαπιστευμένου Φορέα. Το δοκίμιο αποστέλλεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια δοκιμών που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ 287-1:2004.

Σε περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας συγκολλητή για συγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης, σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών συγκολλήσεων κατασκευών. Κάντε κλι εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό.

Με βάση το νέο νόμο (ΦΕΚ Β’1163/18-06-15), για τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε καινούρια, πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα,όπως και ταξινόμησης πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων ΕΕ και μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού, απαιτείται σύνταξη και κατάθεση τεχνικού φακέλου από μηχανολόγο μηχανικό στην αρμόδια αρχή, με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια,διασφάλιση αντοχής της κατασκευής,καθώς και της ανυψωτικής ικανότητας του hook lift.

Η εταιρεία μας, πιστοποιημένη στο πρότυπο του ISO 9001: 2008, καθώς και την πιστοποίηση της ηλεκτροσυγκόλλησης., σας καλύπτει απόλυτα ως προς το νόμο αυτό, αφού αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη,σύνταξη και τεκμηρίωση του ειδικού φακέλου.